Webdesign
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (foto’s/teksten) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Kers.
Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Studio Kers!

Auteurswet

Bij Studio Kers koopt u digitale bestanden of afdrukken van de foto’s die gemaakt zijn in opdracht. U koopt niet de auteursrechten op deze foto’s. Het is dan ook verboden foto’s van de website af te halen en te gebruiken, te dupliceren of te bewaren ongeacht het beoogde doel.

De foto’s die Studio Kers verstrekt zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik of vertoning in familie en/of vriendenkring. Het gebruik van deze foto’s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Gebruik van foto’s buiten een opdracht om, dient aangevraagd te worden. Afhankelijk van het gebruik is hiervoor een apart tarief van toepassing. Laat u hierover duidelijk informeren om misverstanden te voorkomen.